Υποβολή Αιτήσεων

Τρόπος υποβολής:

Επιστολή προς το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος. Συνοδεύεται από περιγραφή του εγχειρήματος, βιογραφικά των συντελεστών, χρονοδιάγραμμα και αναλυτικό προϋπολογισμό όπου αναφέρονται ενδεχόμενες άλλες πηγές χρηματοδότησης. Δεν χρησιμοποιείται επίσημο έντυπο προς συμπλήρωση.

Οι αιτήσεις γίνονται δεκτές μόνο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αποκλειστικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση applications@costopoulosfoundation.org και δεν πρέπει να πρέπει να υπερβαίνουν τα 10MB.

Ημερομηνία υποβολής: Από την 1η έως την 15η Ιουνίου τρέχοντος έτους για δραστηριότητες που έχουν προγραμματιστεί να δρομολογηθούν εντός της επόμενης ημερολογιακής χρονιάς, εξαιρουμένου του μηνός Ιανουαρίου.

Περιορισμοί:

• Οι ενισχύσεις δίνονται σε ετήσια βάση.

• Οι δράσεις που ενισχύονται είναι περιορισμένης εμπορικότητας και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο της προσπάθειας να υποστηριχθούν αξιόλογες πρωτοβουλίες που δεν θα τύγχαναν εύκολα ενισχύσεως.

• Στον τομέα των ερευνητικών εργασιών ενισχύονται, κυρίως, μελέτες και έρευνες σχετικές με σπουδές στο χώρο των ανθρωπιστικών επιστημών που πραγματοποιούνται από Πανεπιστήμια και άλλα επιστημονικά ιδρύματα ή ερευνητικές ομάδες.

• Μπορούν να υποβληθούν αιτήσεις από Πανεπιστήμια για την ενίσχυση μεταπτυχιακών προγραμμάτων, κυρίως, Βυζαντινών, Μεταβυζαντινών και Νεοελληνικών σπουδών.

• Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος αποφάσισε να αναστείλει την ενίσχυση μεμονωμένων προσώπων για την εκπόνηση Διδακτορικών ή Μεταδιδακτορικών διατριβών, καθώς και την έκδοση των πονημάτων που προκύπτουν εξ αυτών.

• Δεν προβλέπεται η ενίσχυση φυσικών προσώπων μη επιτηδευματιών.

• Στον τομέα της διαφυλάξεως της πολιτιστικής κληρονομιάς, σημειώνεται ότι ενισχύεται η αναστήλωση και αποκατάσταση μνημείων και άλλων ιστορικών τεκμηρίων που χρονολογούνται έως τα τέλη του 18ου αιώνα.

• Στον τομέα των ταινιών και ντοκιμαντέρ ενισχύονται, κυρίως, ταινίες μικρού μήκους και ταινίες τεκμηριώσεως.