Ο σκοπός μας

«Σκοπός του Ιδρύματος είναι η δια παντός προσφόρου μέσου υλική και ηθική συμβολή εις την εξύψωσιν του εν Ελλάδι πολιτιστικού, εκπαιδευτικού και καλλιτεχνικού επιπέδου και η ενίσχυσις εν γένει κοινωφελών έργων, ως παραδείγματος χάριν δια της αρωγής πάσης φύσεως πολιτιστικών εκδηλώσεων, έργων ή προγραμμάτων επιστημονικού, εκπαιδευτικού ή παντός άλλου κοινωφελούς σκοπού, δια της ενισχύσεως πάσης φύσεως εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και επαγγελματικών σχολών, μουσείων, πινακοθηκών, βιβλιοθηκών κ.λπ.»

Άρθρο 2 του Καταστατικού