Προσωπικό

Κατά τα πρώτα χρόνια, τα λειτουργικά έξοδα ήσαν ελάχιστα, καθότι το Ίδρυμα δεν απασχολούσε μόνιμο προσωπικό. Χρέη Διευθυντού εκτελούσε ο Δημήτριος Κατσίκης, Διευθυντής, τότε, των Οικονομικών Υπηρεσιών της Τραπέζης συνεπικουρούμενος για την τήρηση των βιβλίων και τη γραμματεία από δύο μερικώς απασχολουμένους υπαλλήλους της Τραπέζης. Με την πάροδο όμως των χρόνων και την επιθυμία για επέκταση των δραστηριοτήτων σε πολλαπλούς τομείς, μετά από μια δεκαετία περίπου, ανέκυψε η ανάγκη προσλήψεως προσωπικού πλήρους απασχολήσεως. Η αρχή έγινε με την Επιμελήτρια του Ιδρύματος και της Συλλογής Έργων Τέχνης της Τραπέζης και μετέπειτα Καλλιτεχνική Διευθύντρια Κατερίνα Κοσκινά. Σήμερα, χρέη Διευθυντού εκτελεί ο Έκτωρ Βερύκιος, πρώην Γραμματεύς του Διοικητικού Συμβουλίου της Alpha Bank και έτσι εξακολουθεί η παράδοση που ετέθη από της ιδρύσεως να έχει την ευθύνη της διοικητικής διευθύνσεως ανώτατο στέλεχος της Τραπέζης. Μετά την ανάληψη των καθηκόντων της Καλλιτεχνικής Διευθύντριας από την ιστορικό τέχνης Ειρήνη Οράτη την 1/1/2022, το Ίδρυμα διαθέτει έξι άτομα μόνιμο και αμειβόμενο Προσωπικό.