You are here:

Πολιτική Απορρήτου

Στο κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννου Φ. Κωστοπούλου (εφεξής «Ίδρυμα Ιωάννου Φ. Κωστοπούλου», «Ίδρυμα», «εμείς» ή «μας»), η προστασία των προσωπικών δεδομένων αποτελεί σημαντική μας προτεραιότητα, που διέπει τη δραστηριοποίησή μας γενικά, καθώς και τη λειτουργία του ιστοτόπου μας https://costopoulosfoundation.org/ (εφεξής ο «Ιστότοπος»).

Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου Ιστοτόπου (εφεξής η «Πολιτική») στοχεύει να σας ενημερώσει για τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται κατά την επίσκεψη, χρήση και πλοήγησή σας στον Ιστότοπο, για τους τρόπους με τους οποίους τα επεξεργαζόμαστε υπό την ιδιότητά του Υπευθύνου Επεξεργασίας και για τα σχετικά δικαιώματά σας.

Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική, σε πλήρη συμμόρφωση με το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο που εφαρμόζεται στην Ελλάδα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, ήτοι, το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων [Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 (εφεξής ο “ΓΚΠΔ ή GDPR”)], τον Νόμο 4624/2019 που περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, μέτρα εφαρμογής του GDPR, καθώς και τους λοιπούς κανόνες που ισχύουν και αφορούν στην προστασία προσωπικών δεδομένων στην Ελλάδα.

Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά ώστε να κατανοήσετε την παρούσα Πολιτική, προτού πλοηγηθείτε στον Ιστότοπο και υποβάλλετε τυχόν προσωπικά σας δεδομένα σε επεξεργασία.

Για ποιους σκοπούς επεξεργαζόμαστε τα Προσωπικά σας Δεδομένα.

Τα προσωπικά δεδομένα που μας παρέχετε τα επεξεργαζόμαστε μόνο όταν έχουμε νόμιμο λόγο να το κάνουμε. Ειδικότερα, νόμιμοι λόγοι επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων συνιστούν:

 • επικοινωνία μαζί σας, για να απαντήσουμε σε σχετικό σας αίτημα που υποβάλλετε μέσα από τη φόρμα επικοινωνίας που υπάρχει στον ιστότοπο, ή με άλλο διαθέσιμο κατά περίπτωση τρόπο, βάσει των στοιχείων που συμπληρώνετε και των προσωπικών σας δεδομένων που θέτετε υπόψη μας – η επικοινωνία μπορεί να αφορά, μεταξύ άλλων και την στήριξή σας προς το Ίδρυμα
 • η αξιολόγηση αιτήματός σας για ενίσχυση δράσης, εφόσον υποβάλλεται κατά το 1ο δεκαπενθήμερο του Ιουνίου (1 – 15 Ιουνίου) εκάστου έτους μέσω της ειδικά διαμορφωμένης φόρμας του Ιστοτόπου, σύμφωνα με τις οδηγίες και αφορά:

  i) περιορισμένης εμπορικότητας – μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα δράσεις ή
  ii) έρευνες για μελέτες, συμπεριλαμβανομένων ερευνών στον ευρύτερο τομέα των ανθρωπιστικών επιστημών που εκπονούνται από πανεπιστημιακά ή επιστημονικά ιδρύματα και φορείς που έχουν νομική υπόσταση,
  iii) εκπαιδευτικά προγράμματα που απευθύνονται σε μαθητές πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, στον δε τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης μόνον για πανεπιστημιακά μεταπτυχιακά προγράμματα, κυρίως Βυζαντινών, Μεταβυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών ή για υποτροφίες και βραβεία σπουδαστών που υποβάλλονται από Πανεπιστήμια εντός ή εκτός Ελλάδος (όχι από φυσικά πρόσωπα),
  iv) τον ευρύτερο τομέα της Πολιτιστικής Κληρονομιάς εφόσον τα αιτήματα υποβάλλονται από φορείς με ιστορικό χαρακτήρα (Μουσεία, Βιβλιοθήκες κ.λπ.) και αφορούν εκθέσεις, εκδόσεις, δρώμενα, εμπλουτισμό συλλογών και διαδικτυακών εφαρμογών,
  v) Κοινωνική Προσφορά στο πλαίσιο ετήσιων προγραμμάτων κοινωνικού χαρακτήρα και
  vi) στον τομέα των Τεχνών, αιτήσεις για παραγωγές, εκθέσεις, εκδόσεις, φεστιβάλ, εργαστήρια, διαδικτυακές δράσεις, προγράμματα φιλοξενίας (residency programmes) στους τομείς θεάτρου, εικαστικών, κινηματογράφου (για ταινίες μικρού μήκους και ταινίες τεκμηρίωσης), μουσικής, λογοτεχνίας ή ποίησης, χορού, διαθεματικές δράσεις

 • την εγγραφή σας στο Newsletter του Ιδρύματος, για την ενημέρωσή σας σχετικά με τις δράσεις του ιδρύματος και πρόσφατα νέα ή άλλα επίκαιρα ζητήματα που αφορούν το Ίδρυμα
 • την πλοήγησή σας στον Ιστότοπο, σύμφωνα με την πολιτική για τους ιχνηλάτες/cookies
 • για την αποστολή φορολογικού ή άλλου νόμιμου παραστατικού ενίσχυσής σας/ δωρεάς προς το Ίδρυμα, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις
 • για τη συμμόρφωση του Ιδρύματος με υποχρέωση που απορρέει από το νόμο, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

Νόμιμη βάση επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων.

Με βάση τους παραπάνω σκοπούς, επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, στηριζόμενοι πάντοτε στην αντίστοιχη νόμιμη βάση επεξεργασίας, που μπορεί να είναι:

 • Η εξέταση αίτησης/αιτήματος ή η εκτέλεση σύμβασης, ιδίως όσον αφορά σε ενισχύσεις του Ιδρύματος στο πλαίσιο των σκοπών του και σύμφωνα με τις αναλυτικές πληροφορίες και οδηγίες της σχετικής φόρμας του Ιστοτόπου, η απάντηση σε ερώτημα ή αίτημα επικοινωνίας που υποβάλλατε, καθώς και η εγγραφή σας για τη λήψη των Newsletters του Ιδρύματος

 • Η έρευνα ή συνδρομή στην πρόληψη παραβίασης ή ενδεχόμενης παραβίασης της νομοθεσίας, της παρούσας Δήλωσης Απορρήτου ή ισχυόντων Όρων Χρήσης

 • Η συμμόρφωση με έννομες υποχρεώσεις μας (πχ. για φορολογικούς σκοπούς)

 • Το έννομο συμφέρον που επιδιώκουμε, π.χ. για την βελτίωση του Ιστοτόπου ή για την θεμελίωση, άσκηση και υποστήριξη τυχόν νομικών αξιώσεων και δικαιωμάτων μας.

Ποια προσωπικά σας δεδομένα συλλέγουμε.

Αναλόγως της περιήγησής σας στον Ιστότοπο και της διάδρασής μας μέσω αυτής, συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα που μας παρέχετε κατά περίπτωση, σύμφωνα με τις δυνατότητες και επιλογές που παρέχονται και των οποίων κάνετε χρήση.

Ειδικότερα, μέσω του Ιστοτόπου μας ενδέχεται να συλλέξουμε τα παρακάτω προσωπικά δεδομένα:

 • Ονοματεπώνυμο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμό τηλεφώνου και περιεχόμενο μηνύματος, τα οποία παρέχετε κατά τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής φόρμας στην ενότητα «Επικοινωνία»

 • Τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, για την αποστολή Newsletters εφόσον εγγραφείτε

 • Στοιχεία επιτηδευματία ή φορέα, ταχυδρομική διεύθυνση και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στοιχεία ιστοτόπου και λοιπά αναγκαία στοιχεία που συνδέονται με σχεδιαζόμενη δράση σας της οποίας την ενίσχυση ζητάτε μέσω της ειδικά διαμορφωμένης αίτησης του Ιστοτόπου

 • Δεδομένα που συλλέγουμε μέσω Cookies: Ο Ιστότοπός μας χρησιμοποιεί cookies για να συλλέγει αυτόματα ορισμένες πληροφορίες σχετικά με την on-line επίσκεψή σας με απώτερο σκοπό τη βελτίωση της περιήγησής σας. Ειδικότερα κατά την είσοδό σας στον Ιστότοπό μας συλλέγουμε τη Διεύθυνση Διαδικτυακού Πρωτοκόλλου (IP address) με την οποία εισέρχεστε στον Ιστότοπο του Ιδρύματος, τις σελίδες τις οποίες επισκέπτεστε, με σκοπό τη χρήση και ανάλυση αυτών των δεδομένων για τη δημιουργία στατιστικών στοιχείων, που θα μας βοηθήσουν να καταλάβουμε καλύτερα πώς χρησιμοποιείται ο Ιστότοπός μας και πώς θα μπορούσαμε να τον βελτιώσουμε για την εμπειρία και αποτελεσματικότερη περιήγησή σας. Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τα cookies που χρησιμοποιούμε, παρακαλούμε ανατρέξτε στην Πολιτική για τους Ιχνηλάτες/Cookies

Αποδέκτες των προσωπικών σας δεδομένων.

Τα προσωπικά σας δεδομένα υπόκεινται σε επεξεργασία από το κατά περίπτωση εξειδικευμένο προσωπικό μας. Ενδέχεται, ωστόσο, να κοινοποιήσουμε σε τρίτα μέρη τα απολύτως αναγκαία προσωπικά σας δεδομένα σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως μεταξύ άλλων:

 • Σε παρόχους υπηρεσιών, με τους οποίους συνεργαζόμαστε, εφόσον η πρόσβασή τους στα προσωπικά σας δεδομένα είναι απολύτως αναγκαία σε σχέση με τη μεταξύ μας διάδραση για τη διαχείριση αιτημάτων και την εκπλήρωση των επιδιωκόμενων σκοπών που αναφέρονται παραπάνω, όπως π.χ. σε παρόχους υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης του Ιστοτόπου, λογιστών κλπ. Σε κάθε περίπτωση, οι εν λόγω πάροχοι υπηρεσιών ενεργούν για λογαριασμό μας και σύμφωνα με τις οδηγίες μας και δεσμεύονται εγγράφως για την παροχή επαρκούς επιπέδου προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας.

 • Σε εποπτικές και άλλες αρχές και όργανα, εφόσον απαιτείται από ισχύον κανονιστικό πλαίσιο ή σε συμμόρφωση με δεσμευτικό αίτημα που υποβάλλεται στο Ίδρυμα ή εφόσον απαιτείται προς εξυπηρέτηση εννόμων δικαιωμάτων και συμφερόντων μας, σύμφωνα με το νόμο.

Περίοδος τήρησης των προσωπικών σας δεδομένων.

Τηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο για όσο χρονικό διάστημα είναι απολύτως αναγκαίο για την εκπλήρωση των σκοπών για τους οποίους συλλέχθηκαν, όπως περιγράφονται ανωτέρω, και σε κάθε περίπτωση, για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται ή επιτρέπεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τις προβλεπόμενες προθεσμίες παραγραφής. Ειδικότερα το χρονικό διάστημα αποθήκευσης των δεδομένων προσδιορίζεται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια ανάλογα με την περίπτωση:

 • Όταν η επεξεργασία επιβάλλεται από διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας, τα προσωπικά δεδομένα αποθηκεύονται για όσο χρονικό διάστημα επιβάλλουν οι σχετικές διατάξεις.

 • Όταν η επεξεργασία εκτελείται με βάση τη σύμβαση, τα προσωπικά δεδομένα αποθηκεύονται για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για την εκτέλεση της σύμβασης και για τη θεμελίωση, άσκηση, ή/και υποστήριξη νομικών αξιώσεων με βάση τη σύμβαση.

 • Όταν η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων γίνεται για τους σκοπούς ενημέρωσης ή για τη λήψη ενημερώσεων Newsletters, τα προσωπικά σας δεδομένα τηρούνται μέχρι την εκπλήρωση του σκοπού αυτού ή έως ότου απεγγραφείτε/ζητήσετε μη περαιτέρω λήψη ενημέρωσης ή Newsletters.

Τα Δικαιώματά σας.

Μπορείτε οποτεδήποτε να ασκήσετε τα ακόλουθα δικαιώματα, εφόσον συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις:

 • Δικαίωμα πρόσβασης
  Έχετε δικαίωμα να λαμβάνετε γνώση σχετικά με το ποιος επεξεργάζεται τα δεδομένα σας, ποια είναι αυτά και για ποιον λόγο. Συνεπώς, έχετε δικαίωμα να έχετε πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα και να λάβετε συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία τους.
 • Δικαίωμα διόρθωσης
  Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε τη διόρθωση ανακριβών προσωπικών σας δεδομένων και τη συμπλήρωση τυχόν ελλιπών στοιχείων που επεξεργάζεται το Ίδρυμα.
 • Δικαίωμα διαγραφής
  Έχετε δικαίωμα να υποβάλετε αίτημα διαγραφής, όταν τα δεδομένα δεν είναι πλέον απαραίτητα, ή έχετε ανακαλέσει τη συγκατάθεσή σας, ή όταν αυτά έχουν υποβληθεί σε παράνομη επεξεργασία. Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις (όπως ενδεικτικά, όταν υπάρχει σύμβαση, υποχρέωση επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων που επιβάλλεται από το νόμο, δημόσιο συμφέρον), το εν λόγω δικαίωμα υπόκειται σε συγκεκριμένους περιορισμούς ή δεν υφίσταται ανάλογα με την περίπτωση.
 • Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας
  Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων όταν αμφισβητείται η ακρίβειά τους, η επεξεργασία είναι παράνομη, τα δεδομένα δεν είναι απαραίτητα πλέον στον υπεύθυνο επεξεργασίας.
 • Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία
  Έχετε δικαίωμα να εναντιωθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, στις περιπτώσεις που, όπως περιγράφεται παραπάνω, αυτή είναι απαραίτητη για τους σκοπούς των εννόμων συμφερόντων μας, Εάν, ωστόσο, υπάρχουν επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι που επιβάλλουν την επεξεργασία και υπερισχύουν των δικαιωμάτων και συμφερόντων σας, μπορούμε να αρνηθούμε την εναντίωσή σας, κάτι που εξαρτάται από τον λόγο για το οποίο γίνεται η επεξεργασία.
 • Δικαίωμα στη φορητότητα
  Έχετε δικαίωμα να λάβετε χωρίς χρέωση τα προσωπικά σας δεδομένα σε μορφή που θα σας επιτρέπει να έχετε πρόσβαση σε αυτά. Επίσης, έχετε δικαίωμα να μας ζητήσετε, εφόσον είναι τεχνικά εφικτό, να διαβιβάσουμε τα δεδομένα σας, απευθείας, σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας.
 • Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης
  Έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας, όπου η επεξεργασία βασίζεται σε αυτήν (cookies – σύμφωνα με τη σχετική πολιτική), χωρίς ωστόσο να θίγεται η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση που παρασχέθηκε πριν την ανάκλησή της.

Για να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα παραπάνω δικαιώματά σας μπορείτε να στείλετε έγγραφο αίτημα στην ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail): . Το Ίδρυμα θα σας απαντήσει εγγράφως, εντός των προβλεπόμενων από το νόμο προθεσμιών.

Τέλος, σε περίπτωση που απευθυνθήκατε σε εμάς και θεωρείτε ότι δεν επιλύθηκε το αίτημά σας νόμιμα, έχετε το δικαίωμα να υποβάλλετε καταγγελία ενώπιον της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ, Λεωφόρος Κηφισίας 1-3, ΤΚ 11523, Αθήνα) μέσω της ιστοσελίδας της www.dpa.gr.

Ασφάλεια Προσωπικών Δεδομένων.

Το Ίδρυμα εφαρμόζει κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα με στόχο την ασφαλή επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και την αποτροπή τυχαίας απώλειας ή καταστροφής και μη εξουσιοδοτημένης ή/και παράνομης πρόσβασης σε αυτά, χρήσης, τροποποίησης ή αποκάλυψής τους.

Σύνδεσμοι προς άλλους ιστοτόπους.

Ως πηγή πληροφοριών και προς διευκόλυνση των επισκεπτών μας, ο Ιστότοπος μπορεί να περιλαμβάνει συνδέσμους προς άλλους ιστοτόπους που ανήκουν ή ελέγχονται από τρίτα μέρη, εκτός του Ιδρύματος. Σας ενημερώνουμε ότι δεν ελέγχουμε αυτούς τους ιστοτόπους, ούτε φέρουμε οποιαδήποτε ευθύνη για το περιεχόμενό τους, τις εγγυήσεις προστασίας ή τις πρακτικές απορρήτου τους και ότι, σε κάθε περίπτωση, η παρούσα Πολιτική δεν εφαρμόζεται σε αυτούς τους ιστοτόπους. Για το λόγο αυτό, σας παροτρύνουμε να διαβάζετε την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων οποιουδήποτε ιστοτόπου επισκέπτεστε μέσω των συνδέσμων αυτών.

Επικαιροποίηση της Πολιτικής.

Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιούμε και να ανανεώνουμε κατά καιρούς την παρούσα Πολιτική, για παράδειγμα, προς συμμόρφωση με νέες έννομες απαιτήσεις. Σημαντικές αλλαγές της Πολιτικής θα αναρτώνται στον Ιστότοπο, προκειμένου να σας κρατάμε ενήμερους, ενώ μπορεί να σας ειδοποιούμε και προσωπικά, εφόσον κρίνεται απαραίτητο, με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο. Σε κάθε περίπτωση, σας προτρέπουμε να επισκέπτεστε περιοδικά αυτήν την σελίδα, προκειμένου να παραμένετε ενήμεροι για την τελευταία εκδοχή της Πολιτικής και/ή τυχόν αλλαγές της.

Τελευταία Ενημέρωση: Μάρτιος 2023