Κινητή Περιουσία

«Οι πόροι του Ιδρύματος, μετά την αφαίρεσιν των πάσης φύσεως εξόδων, διατίθενται κατά 40% τουλάχιστον προς ικανοποίησιν των κατά το άρθρον 2 του παρόντος σκοπών του Ιδρύματος, επίσης δε κατά 40% τουλάχιστον επενδύονται εις τίτλους, ακίνητα και παν εν γένει περιουσιακόν στοιχείον, του οποίου αι πρόσοδοι κατά την κρίσιν του Διοικητικού Συμβουλίου ήθελον προσφορώτερον και πληρέστερον εξυπηρετήσει τους σκοπούς του Ιδρύματος δια της αυξήσεως των πόρων αυτού.»

Άρθρο 9.3 του Καταστατικού

 

Χάρη στην προνοητικότητα των Ιδρυτών του, οι οποίοι συμπεριέλαβαν την ανωτέρω υποχρέωση στο Καταστατικό, οι αρχικές μετοχές της Τραπέζης Πίστεως (νυν Alpha Bank) δεν συνιστούν το μοναδικό περιουσιακό στοιχείο του Ιδρύματος. Ήδη από το 1982, έσοδα επενδύθηκαν σε άλλες μετοχές εισηγμένων εταιριών, αλλά και σε ομόλογα με σταθερή απόδοση. Χαρακτηριστικά, αγοράσθηκε ένα ομόλογο της ΕΤΒΑ αξίας ενός εκατομμυρίου δραχμών! Με τη συνετή επενδυτική πολιτική που ακολούθησε εξ αρχής το Διοικητικό Συμβούλιό του, σήμερα το Ίδρυμα είναι κάτοχος ενός χαρτοφυλακίου μετοχών και ομολόγων που εγγυάται την υγιή πορεία του και την μελλοντική του ανάπτυξη.